Oferujemy Pa??stwu sal? weseln? mieszcz?c? 120 osób z przestronnym miejscem tanecznym. Posiadamy równie?? sal? kameraln?, która pomie??ci 60 osób. Obie sale s? ???czne, wi?c jeste??my w stanie zorganizowa? dla Pa??stwa przyj?cie weselne na 180 osób.

Mamy w??asne zaplecze kuchenne z bogatym i zró??nicowanym menu. W trosce o najwy??szy poziom us??ug zapewniamy profesjonaln? obs??ug? i ka??dego klienta traktujemy indywidualnie, co daje gwarancj? przyjaznej atmosfery i prze??ycia niezapomnianych chwil. Ca??y obiekt jest ogrodzony z przestronnym miejscem przed sal? i z dala od ruchliwej ulicy, wi?c mo??ecie by? Pa??stwo spokojni o bezpiecze??stwo swoich pociech.

desgin & code by www.stronynamiare.pl